PROPOZICE

PROPOZICE

Foto start ČESKORAKOUSKÉHO MARATNU 2021

Pořadatel

logo ČESKORAKOUSKÝ MARATON

Kontakt na pořadatele závodu

Běžeckých závodů českorakouský maraton a půlmaraton se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem a po zaplacení startovného.

Účastnit se závodu mohou dospělí bez rozdílu věku a pohlaví.

Není dovoleno běžet mimo vyznačenou trať.

Závody proběhnou za každého počasí.

Veškerá odpovědnost za fyzickou připravenost a aktuální zdravotní stav je na účastnících závodu. Před startem doporučujeme absolvovat lékařské vyšetření.

Organizátoři závodů nejsou odpovědni za případné zranění ani majetkové škody vzniklé v souvislosti s účastí na akci.

Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny organizátorů.

Ilustrační foto - běžci

Měření času a výsledky

Elektronickou časomíru zajišťuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budou průběžně zveřejňovány na stránce VysledkovyServis.sk.

Startovní číslo

Každý závodník je povinen mít připevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo viditelné a nesmí být překryto. Bez startovního čísla na hrudi se může stát, že Váš čas nebude zaznamenán. Startovní číslo je majetkem pořadatele. Startovní čísla jsou bez souhlasu pořadatele nepřenosná na jinou osobu. Součástí startovního čísla bude čip. Závodník, který bude startovat se startovním číslem přiděleným ve startovní listině jinému závodníkovi bude diskvalifikován.

Přesun startovního čísla na jinou osobu a změny v přihlášce

Zaplacené startovné se nevrací. Startovní číslo je možné přesunout na jinou osobu za manipulační poplatek 4 €. Přesouvat startovné na další rok není možné.

V případě, že chcete přepsat vaše startovní číslo na jiného účastníka, nebo provést drobnou změnu v přihlášce, můžete tak učinit na stránce vysledkovyservis.sk. V hlavním menu vyberte položku „Změna přihlášky“ a uveďte všechny údaje o novém účastníkovi. Změnu však musí provést osoba, která byla původně přihlášena. Startovní balíček již přebírá nový účastník. Po převzetí startovního balíku již není přesun startovního čísla možný.

Ilustrační foto - v cíli

Zadní strana startovního čísla

Na zadní straně startovního čísla máte možnost vyplnit zdravotní údaje o vás. Tyto údaje použije organizátor výlučně v případě zdravotních komplikací závodníka a následného ošetření zdravotní a záchrannou službou. V případě Vašeho zájmu, doplňte prosím předložené údaje o váš aktuální zdravotní problém, nemoc, alergií, kontaktní osobu, případně jinou důležitou informaci, která nám může pomoci v případě, že vám během, resp. po skončení běhu bude poskytována zdravotní pomoc. Na zadní straně naleznete také tel. . kontakt na záchrannou službu během akce.

Registrace a startovné

Startovné je nevratné.

Uhrazení startovného je podmínkou platné registrace a účasti v závodu. Registrace je považována za platnou až po zaplacení startovného v plné výši. Platba bezhotovostním převodem musí být připsána na účet pořadatele do 3 dnů po registraci.

Startovné můžete uhradit pouze platbu převodem. Neuhrazujte prosím startovné poštovní poukázkou.

IIustrační foto - v cíli

Kategorie

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk dosaženo v tomto roce bez ohledu na den a měsíc narození.

Vyšší moc

Organizátor si vyhrazuje v závislosti na okolnostech právo upravit a blíže specifikovat některé údaje uvedené v těchto propozicích, resp. organizačních pokynech. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo zrušit nebo přerušit konání akce nebo některé z disciplín akce v případě vážného nebezpečí, a to zejména války, nepříznivého počasí, nebezpečí teroru nebo jiného útoku ohrožujícího bezpečnost účastníků akce, resp. z jiných předem nepředvídatelných vis maior událostí a okolností.

V takovém případě nemá účastník nárok na vrácení startovního poplatku, resp. jeho části nakolik, organizátorovi již vznikly náklady na přípravu akce v době před samotným momentem přerušení / zrušení akce. Organizátor však může po zvážení všech okolností a vyčíslení nákladů spojených s přípravou akce kompenzovat účastníkovi část startovného.

Opatření COVID-19

V případě, že aktuální situace spojená se šířením onemocnění COVID-19 bude vyžadovat zavedení opatření v souladu s aktuálními nařízeními Hlavního hygienika a Ministerstva zdravotnictví, účast závodníků na akci může být upravena na základě rozhodnutí organizátora , resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlech pro pořádání hromadných sportovních akcí.

Přejít nahoru